Karlovačka banka > Oročena štednja > Rentna štednja-USD

BankaKarlovačka banka
ProizvodRentna štednja-USD
Zatražite ponudu
Detalji o depozituKamatom/rentom se može raspolagati mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, godišnje te po isteku roka oročenja; Depozit se po isteku roka oročenja automatski prenosi na a vista račun klijenta i ne može se povećavati višekratnim uplatama u toku oročenja; Obračunata kamata/renta se danom obračuna automatski prenosi na na vista račun klijenta; Ugovor se može raskinuti prije isteka roka oročenja na pisani zahtjev klijenta prilikom čega Banka obračunava naknadu sukladno Odluci o naknadama za obavljanje bankarskih usluga; Na razročeni depozit Banka obračunava i isplaćuje kamatu po kamatnoj stopi na devizne depozite po viđenju i to od dana uplate do dana isplate depozita, sukladno Odluci o kamatnim stopama, Razliku sredstava po osnovi više obraĉunate kamate Banka moţe naplatiti iz depozita.
Datum zadnje promjene20.2.2020.
Kamata
Vrsta kamateFiksna
Period isplate kamateGodišnje
Kamata kod prijevremenog razročenjaNe
Mogućnost stimulativne kamateNe
Visina kamate po rasponu i roku oročenja
USDVremenski rok (mjeseci)
MinMax1361224364860
2.9990,500,600,70
3.0005.9990,500,600,70
6.00014.9990,500,600,70
15.00029.9990,500,600,70
30.0000,500,600,70
Vrijeme uplata kod depozita sa višekratnim uplatamaNe
Minimalni iznos uplataNe
Uvjeti
Max. Rok36 mjeseci
Min. Rok12 mjeseci
Minimalni iznosNije navedeno
Mogućnost prolongata po dospijećuNe
Opis prolongata po isteku oročenjaDepozit se po isteku roka oročenja automatski prenosi na a vista račun deponenta i ne može se povećavati višekratnim uplatama u toku oročenja.
Mogućnost ugovaranja putem E-bankingaNe
Potreban status klijentaNe
Naknade
Zatražite ponudu